Distances līgums

Šie noteikumi ir distances līgums starp SIA “LATVIJAS PROPĀNA GĀZE”, reģ.nr. 40003493561, juridiskā adrese Kurzemes prospekts 19, Rīga, tel. 67815025, fakss: 67413712, e-pasts:lpg@lpg.lv (turpmāk tekstā – Pārdevējs) un reģistrētiem vai nereģistrētiem mājaslapas www.lpg.lv lietotājiem (turpmāk tekstā – Pircējs).

Pērkot vai Pasūtot Preci Pircējs apstiprina, ka piekrīt šiem noteikumiem, tādēļ Pircējam ir pienākums rūpīgi izlasīt un iepazīties ar šiem noteikumiem pirms darījuma apstiprināšanas. Šie noteikumi attiecas uz visiem preču pirkumiem mājaslapā www.lpg.lv, pasūtot preces internetā. Pirms preces pasūtīšanas uzmanīgi izlasiet šo dokumentu.

1. PRECE

1.1. Par Preci uzskatāma:

1.1.1. Gāze – sašķidrinātā naftas gāze - propāna un butāna maisījumu vai propāns.

1.2. Nodotās Gāzes daudzumu nosaka pēc svara.

1.3. Sašķidrinātā naftas gāze sastāv no:

1.3.1. Propāns;

1.3.2. Butāns;

1.3.3. Propilēns;

1.3.4. Butilēns;

1.3.5. Metāns;

1.3.6. Etāns;

1.3.7. Etilēns;

1.3.8. citādi gāzveida ogļūdeņraži.

1.4. Gāzes pasūtījums var tikt veikts pie nosacījuma, ja Pircējs nodrošina LR normatīvajiem aktiem atbilstošu spiedieniekārtu, kur iepildīt Gāzi.

2. PRECES PASŪTĪŠANA, IZMAKSAS, SAŅEMŠANA

2.1. Distances līgums

2.1.1.     Veicot Pirkumu interneta vietnē www.lpg.lv, iepazīstoties ar interneta vietnē izvietoto informāciju, starp Pircēju un Pārdevēju tiek noslēgts „Distances līgums” Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (turpmāk – „PTAL”) 10.panta 1.daļas izpratnē.

2.1.2.     Pirkuma apmaksa apliecina, ka Pircējs ir pilnībā iepazinies ar informāciju par Preci, tās specifikāciju, cenu, piegādes termiņiem un „Distances Līguma” noteikumiem.

2.2. Preces pasūtīšana

2.2.1. Preču Pasūtīšanu ir iespējams veikt divos sekojošos veidos:

2.2.1.1. Mājaslapā www.lpg.lv sadaļā http://lpg.lv/lv/house/gas-order, izvēloties Preci un izvēles ekrānā nospiežot uz izvēlnes „Pasūtīt”;

2.2.1.2. Sazinoties ar Pārdevēju:

• Piegādēm Kurzemē un Zemgalē, tālrunis: 67671616, e-pasts: pasutijumi@lpg.lv;

• Piegādēm Latgalē, tālrunis: 28234342 e-pasts: daugavpils@lpg.lv;

• Piegādēm Vidzemē, tālrunis: 29493044, e-pasts: valmiera@lpg.lv;

2.2.2. Ja veicat pasūtījumu www.lpg.lv, tad pēc tam, kad esat izvēlējies Preci, kuru vēlaties Pasūtīt, pievienojiet to savam iepirkumu grozam, nospiežot uz izvēlnes „Pasūtīt”. Nospiežot uz izvēlnes „Pasūtīt”, Prece tiks pievienota Jūsu iepirkumu grozam. Pēc Pasūtījuma veikšanas, dodieties uz sadaļu „iepirkuma grozs” un veiciet „iepirkuma groza” satura pārlūkošanu.

2.2.3. Lai veiktu Pasūtījuma apstiprināšanu, nospiediet izvēlni „Noformēt pasūtījumu”. Veicot pasūtījumu, Pircējam jānorāda sava e-pasta adrese.

2.2.4.     Pēc Pasūtījuma apstiprināšanas, uz Pircēja e-pasta adresi tiks nosūtīts Pasūtījuma apstiprinājums, kurā būs iekļauta sekojoša informācijas:

- Preces cena un daudzums;

- Preces piegādes vieta;

- Pārdevēja rekvizīti;

2.2.5. Preču Pasūtīšanas gadījumā Pircējam tiek prasīta priekšapmaksa 100% apmērā no Pasūtītās Preces cenas. Priekšapmaksas rēķins/rēķins tiks nosūtīts Pircējam uz norādīto e-pasta adresi.

2.2.6. Pasūtījuma izpildes laika atskaite sākas pēc pilnas priekšapmaksas rēķina summas saņemšanas Pārdevēja norēķinu kontā.

2.3. Preces saņemšanas kārtība

2.3.1.     Pirkuma izpilde tiek uzsākta pēc brīža, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pieņemto pasūtījumu un Puses vienojas par Preces piegādes datumu un veidu.

2.3.2.    Preces piegāde līdz vietai, par kuru Puses vienosies.

2.3.3. Pircējs, pasūtot gāzi, garantē, ka spiedtvertne ir darba kārtībā un atbilst LR normatīvajiem aktiem.

2.4. Preces cena un apmaksas kārtība

2.4.1. Preces cena tiek noteikta Pirkuma veikšanas brīdī Eiro valūtā (EUR).

2.4.2. Visas preču cenas ir norādītas, ieskaitot Pievienotās vērtības nodokli 21%. Piedāvātās cenas ir spēkā laika posmā, kas norādīts pie preces. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā.

2.4.3. Preču piegādes pakalpojumu izmaksas nav iekļautas norādītajā Preces cenā. Papildus Preces cenai Pircējs apmaksā Preces piegādes izdevumus, kas ir EUR 1.00 par km, PVN 21% EUR 0.21, kopā par km EUR 1.21 ( no Akcīzes preču noliktavas līdz Pircēja objektam un atpakaļ). Maksa par Preces piegādi netiek aprēķināta, ja vienā piegādes reizē Pircējs pērk vairāk kā 500 kg Preces.

2.4.4. Kopējā Pirkuma summa sastāv no visu Preču cenu summas un Preces piegādes izdevumu summas.

2.4.5. Pirkuma apmaksu klients veic Eiro valūtā (EUR) ar pārskaitījumu, pamatojoties uz Pārdevēja izrakstīto rēķinu. Par pasūtīto preci nepieciešams veikt apmaksu vienas darba dienas laikā pēc pasūtījuma noformēšanas.

2.4.6. Atbildība par Preci, tās bojājumiem un bojāeju pāriet no Pārdevēja uz Pircēju Preces nodošanas brīdī.

2.4.7. Īpašuma tiesības uz Preci pāriet no Pārdevēja uz Pircēju brīdī, kad Pārdevējs ir saņēmis pilnu Preces apmaksu.

2.4.8. Par Preces saņemšanas apstiprinājumu kalpo Pārdevēja izdota un Pircēja parakstīta pavadzīme.

2.4.9. Pircējam jāievēro Pārdevēja pārstāvja prasības par drošības noteikumu ievērošanu laikā, kad notiek Gāzes nodošana Pircējam. Pircējam ir pienākums Gāzes nodošanas laikā pārliecināties par piegādātās Gāzes daudzumu un parakstīt izrakstīto pavadzīmi.

2.4.10. Pircējs ir atbildīgs par Preci pēc pieņemšanas un visu drošības noteikumu prasību ievērošanu turpmākas rīcības ar to laikā.

2.4.11. Pretenzijas par Gāzes kvalitāti Pircējs iesniedz Pārdevējam rakstiskā veidā 10 (desmit) dienu laikā no Gāzes saņemšanas brīža, pievienojot neatkarīga eksperta (laboratorijas) atzinumu par Gāzes kvalitāti. Pārdevējs atlīdzina Pircēja zaudējumus, kas radušies nekvalitatīvas Gāzes patērēšanas rezultātā.

2.5. Preces piegāde

2.5.1. Pasūtītās preces tiks piegādātas Pasūtījumā norādītajā adresē. Visos gadījumos preces piegādes laiks tiek saskaņots ar operatoru pēc pasūtījuma noformēšanas.

2.5.2. Gadījumā, ja Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies par Gāzes piegādes laiku un vietu, bet šajā laikā un vietā Pircējs vai Pircēja Gāzes saņemšanai pilnvarota persona neatrodas vai Gāzes saņemšana nav iespējama Pircēja vainas dēļ, Pārdevējam ir tiesības neveikt Gāzes piegādi, ja Puses nav vienojušās par citu. Par visiem zaudējumiem, kas radušies Pircējam iepriekš minētajā gadījumā, atbildīgs ir Pircējs. Turklāt Pircējs šai gadījumā 5 (piecu) dienu laikā no atbilstoša rēķina saņemšanas apmaksā Pārdevējam Gāzes piegādes izdevumus, kas ir EUR 1.00 par km, PVN 21% EUR 0.21, kopā par km EUR 1.21 (no Akcīzes preču noliktavas līdz Pircēja objektam un atpakaļ).

 

3. ATTEIKUMA TIESĪBAS

3.1. Pircējam ir tiesības pirms Preces saņemšanas atteikties no Pasūtījuma pie nosacījuma, ka Pārdevējam tiek atlīdzināti izdevumi, ja tādi radušies, veicot Pasūtījuma izpildi.

3.2. Atteikuma tiesību realizēšana:

3.2.1. Pēc nopirktās Preces saņemšanas Pircējam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības, par to informējot Pārdevēju 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža. Šajā gadījumā Pircējam ir jāaizpilda atteikuma veidlapu, kas atrodama __________________, sazinoties ar Pārdevēju, norādot pasūtījuma numuru un datumu, un jānodrošin Preces atgriešana Pārdevējam, sedzot ar Preces atgriešanu saistītos izdevumus.

3.2.2. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā, Pircējs sedz visus izdevumus pilnā apmērā, kas ir saistīti ar Preces atgriešanu - atsūknēšanu, t.i.,

3.2.2.1. Pārdevēja transporta izdevumus - gāzes piegādes izdevumi, kas ir EUR 1.00 par km, PVN 21% EUR 0.21, kopā par km EUR 1.21 ( no Akcīzes preču noliktavas līdz Pircēja objektam un atpakaļ);

3.2.2.2. Gāzes atsūknēšanas izdevumus – EUR 30.00 par stundu, PVN 21% 6.30, kopā par stundu EUR 36.30;

3.2.2.3. Maksu par izmantoto/patērēto gāzi, ja pie Gāzes atgriešanas tiek konstatēts mazāks Gāzes daudzums nekā Pircējam ticis iepildīts LR normatīvajiem aktiem atbilstošā spiedieniekārtā, ko apliecina Pārdevēja izdota un Pircēja parakstīta pavadzīme.

4. PRECES KVALITĀTE

4.1. Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām (MK Noteikumi Nr.631).

5. IESNIEGUMU UN SŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Pircējam ir tiesības vērsties pie Pārdevēja ar iesniegumiem, priekšlikumiem vai sūdzībām par sniegtajām precēm vai to nepilnībām, preču garantijas apkalpošanu un saņemt atbildi pēc būtības.

5.2. Iesniegumu, priekšlikumu vai sūdzību var iesniegt:

5.2.1. Elektroniski uz e-pastu sudzibas@lpg.lv. Atbilde tiks sniegta uz norādīto e-pasta adresi 1-2 darba dienu laikā.

5.2.2. Rakstiski, sūtot vēstules uz Pārdevēja juridisko adresi: Rīgā, Kurzemes prospekts 19. Atbilde tiks sniegta rakstiski (ja nav norādīts citādi) uz norādīto epasta adresi 10 dienu laikā.

5.3. Pa pastu nosūtot vēstuli uz adresi: SIA Latvijas propāna Gāze ofisā: Rīgā, Kurzemes prospekts 19. Iesniegumā, priekšlikumā vai sūdzībā ir jānorāda:

• Pasūtījuma numurs;

• Iesniedzēja vārds un uzvārds;

• E-pasta adrese, uz kuru tika veikts pasūtījums;

• Tālruņa numurs, uz kuru tika veikts pasūtījums;

• Iesnieguma, priekšlikuma vai sūdzības būtība, ar to saistītie apstākļi un prasības;

• vēlamais atbildes sniegšanas veids - mutiski, rakstiski pa pastu vai e-pastā (ja vēlamais atbildes sniegšanas veids nav norādīts, tad atbilde tiek sniegta tajā pašā veidā, kādā iesniegta sūdzība).

6. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

6.1. Noteikumi stājas spēkā brīdī, kad Pircējs apstiprina savu piekrišanu visiem līguma noteikumiem, noformējot Preces pasūtījumu mājaslapā www.lpg.lv.

6.2. Distances līgums tiek noslēgts ar Preces pasūtījuma izdarīšanas brīdi un ir spēkā līdz pušu saistību izpildei.

6.3. Par Preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks izskatītas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.4. Atgādinām, ka PTAL attiecas tikai uz fiziskajām personām. Līdz ar to vēršam uzmanību, ka juridiskās personas nevar izmantot PTAL noteiktās atteikuma tiesības.

7. KONTAKTINFORMĀCIJA UN NORĒĶINU REKVIZĪTI

SIA “LATVIJAS PROPĀNA GĀZE”
Reģ.nr. reģ.nr. 40003493561,
juridiskā adrese Kurzemes prospekts 19, Rīga,
faktiskā adrese Zilā iela 20, Rīga
tel. 67815025,
fakss: 67413712,
e-pasts:lpg@lpg.lv
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle
Konts: LV27 NDEA 0000 0832 3023 7

8.       DOKUMENTU PARAUGI

8.1. Veidlapa atteikuma tiesību realizēšanai pieejama ŠEIT.